Arkivguiden   >   Arkiv och källor   >

SVENSKA KÄLLOR
Del 7: Befolkningsstatistik

Befolkningsstatistik kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Föregående sida: Del 6: Lantmäterihandlingar med mera
INNEHÅLL

Tabellverket
SCB-utdrag
Folkräkningar

Tabellverket


Sverige fick en nationell befolkningsstatistik 1749. Fr.o.m. detta år skulle prästerna årligen fylla i förtryckta formulär med uppgifter om befolkningen i respektive socken; antal födda och döda, vigda och upplösta äktenskap samt inbyggarnas antal fördelade efter kön, civilstånd, yrke, stånd och olika åldersgrupper. Man skulle också rapportera dödsorsaker och -ålder samt "märkvärdiga" händelser.

Sockenprästerna sände tabellerna till prostarna, som sammanställde prosteri- eller kontraktstabeller, som sedan sändes vidare upp i hierarkin för att sammanställas på stifts-, läns- och slutligen riksnivå. Församlingstabellerna sände prostarna tillbaka till församlingarna, där de i dag ingår i deras kyrkoarkiv (men inte sällan är ofullständigt bevarade).

Tabellerna kallas för Tabellverket, och den centrala myndighet som sammanställde uppgifterna var fr.o.m. 1756 Tabellkommissionen.

Dessa tabeller är numera dataregistrerade av Demografiska databasen (DDB) vid Umeå universitet, och finns sökbara på internet: Tabellverket på nätet.

SCB-utdrag


1858 startades Statistiska Centralbyrån (SCB), som fr.o.m. 1860 tog över ansvaret för befolkningsstatistiken. Och det är först då som vi finner uppgifter om enskilda personer.

Varje år skulle nämligen utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböckerna insändas till SCB. Observera att dessa s.k. SCB-utdrag alltså inte är några riktiga kyrkoböcker, utan endast befolkningsstatistiska handlingar som innehåller avskrifter av vissa uppgifter ur kyrkoböckerna. Utdragen finns helt eller delvis publicerade på internet av Arkiv Digital, SVAR och Ancestry; se sidan Arkivhandlingar på internet för närmare upplysningar om vilka år respektive bildleverantör har.

Också ur flyttlängderna gjordes årliga utdrag, med personer som utflyttat ur respektive inflyttat till riket; utflyttade (emigranter) fr.o.m. 1861 och inflyttade (immigranter) fr.o.m. 1875. Dessa utdrag finns publicerade på internet av SVAR, och ingår i Summariska folkmängdsredogörelser.

Slutligen gjordes utdrag ur husförhörslängderna (och senare församlingsböckerna) vart tionde år, med början 1860. Utdragen innehåller de personer som fanns bokförda i församlingarna den 31/12 respektive år; de visar alltså inget av vad som hänt under tioårsperioden sedan det förra utdraget. Också dessa utdrag finns publicerade på internet av SVAR, som kallar dem för Församlingsutdrag.

SVAR har också dataregistrerat husförhörslängdsutdragen för vissa år. Se nedan under Folkräkningar.

SCB sammanställde statistiken i tryckta publikationer, som till stor del har skannats och finns att ladda ned som PDF-filer: Digitaliserat äldre tryck. Dessa sammanställningar innehåller inga personupplysningar.

Folkräkningar


SVAR har datregistrerat SCB-utdragen ur husförhörslängder/församlingsböcker för åren 1880-1910 (se ovan under SCB-utdrag). Registret finns dels på internet, och kallas då Folkräkningar, dels utgivna på CD (en skiva för varje år), och kallas då "Sveriges befolkning".

Fördelen med detta register är att man kan söka efter personer i hela Sverige när man inte vet vart de har tagit vägen eller varifrån de kommer.

Men eftersom registret är en avskrift av SCB-utdragen, som i sin tur är avskrifter av husförhörslängderna, så är registret bara en tredjehandskälla, och det är också känt för att innehålla många fel. Uppgifterna bör alltså alltid jämföras med originalet av respektive husförhörslängd.
Föregående sida: Del 6: Lantmäterihandlingar med mera
Om Arkivguiden
© Jörgen Tollesson     ·     Epost