Arkivguiden   >   Arkiv och källor   >

SVENSKA KÄLLOR
Del 5: Militära handlingar

Militära handlingar kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Föregående sida: Del 4: Förvaltningshandlingar Nästa sida: Del 6: Lantmäterihandlingar med mera
Generalmönster- och andra regementsrullor
Förstärkningsmanskapslängder
Beväringsmönsterrullor
Litteraturtips

Generalmönster- och andra regementsrullor m.m.


I de militära rullorna kan man naturligtvis finna uppgifter om de indelta soldaterna. Men här finns också ofta namnen på ägarna och brukarna till rusthållens gårdar. Särskilt värdefulla är de årliga regementsräkenskaperna.

I arkiven finns också soldatkontrakt samt syneprotokoll från officersboställen och soldattorp.

Det är inte bara Krigsarkivet som har militära handlingar. Också landsarkiven har rullor m.m. i arkiven till länsstyrelse (både landskansli och landskontor) och kronofogde.

Förstärkningsmanskapslängder


En föregångare till beväringen var förstärkningsmanskapet, som utskrevs år 1811 för att förstärka den indelta armén. Varje socken skulle ställa upp en man för var tjugonde man mellan 20 och 45 år som fanns i socknen.

I första hand skulle förstärkningsmanskapet uttas bland "lösdrivare" och "löse och ledige". Om de inte räckte skulle resten uttas genom lottning bland socknens övriga män. Befriade från lottning var hemmansbrukare, gifta med omyndiga barn, sjömän, kronans tjänstemän samt naturligtvis soldater. Den som blev uttagen kunda leja en annan i sitt ställe.

Längderna upptar alla män som år 1811 var 20-45 år gamla. För varje man är noterat födelseår och de uppgifter som avgjorde om han var befriad från lottning eller inte. Särskilda längder uppgjordes över "lösdrivare" och "löse och ledige".

(Se Båhus Arkivguides avskrifter av förstärkningsmanskapslängder.)

Beväringsmönsterrullor


Beväringen var en föregångare till dagens värnplikt, och avsett som en förstärkning till de indelta soldaterna i krigstid. Varje man skulle mönstra det år han fyllde 21.

Fr.o.m. 1813 t.o.m. indelningsverkets sista år 1901 finns det årliga rullor med de mönstringspliktiga (1887-1901 kallas rullorna inskrivningslängder). Rullorna är upplagda socken- och häradsvis, och finns i tre exemplar:

1) Kronofogden. Omfattar fögderiet. På respektive landsarkiv.

2) Landskansliet (länsstyrelsen). Omfattar hela länet. På respektive landsarkiv.

3) Regementet. På Krigsarkivet.

Av rullorna framgår vilka som blir godkända och befriade, får stå "på tillväxt" eller är frånvarande vid mönstringen. För de befriade anges orsaken. De "på tillväxt" och de frånvarande återkommer i nästa års rulla.

Litteraturtips


"Hembygdsforska steg för steg" (Per Clemensson och Kjell Andersson, 1990)

"Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket, del 1-4" (Claes Lorentz Grill, 1856-1858; faksimilutgåva i två band 1988)

"Svenska knektar" (Lars Ericson, 2:a utökade utgåvan 2004)

Länktips


Centrala Soldatregistret
Föregående sida: Del 4: Förvaltningshandlingar Nästa sida: Del 6: Lantmäterihandlingar med mera
Om Arkivguiden
© Jörgen Tollesson     ·     Epost