Arkivguiden   >   Arkiv och källor   >

ARKIVKUNSKAP
Del 6: Arkivhandlingar på internet

Digitaliserade arkiv kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Föregående sida: Del 5: Sidnumrering
INNEHÅLL

Allmänt om digitaliserade arkiv
· Bakgrund
· Att tänka på

Bildleverantörer
· Arkiv Digital (AD)
· Svensk Arkivinformation (SVAR)/Riksarkivet
· Ancestry (f.d. Genline)

Arkivhandlingar
· Kyrkoböcker
· Mantalslängder
· Bouppteckningar
· Domböcker
· Arméns rullor
· Flottans rullor
· Övrigt
Allmänt om digitaliserade arkiv

Bakgrund


Man behöver inte alltid besöka arkiven för att läsa handlingar av intresse för släkt- och hembygdsforskare. En icke ringa del av dem finns fotograferade eller skannade och mer tilkommer hela tiden, och de flesta av dessa bilder kan läsas via internet. Detta gäller inte minst den viktiga kyrkobokföringen. Och det är ofta sådana kopior som forskarna hänvisas till också på arkiven, för att skydda originalen från slitage.

Mikrofilm och -kort

Det hela började med att mormonerna under åren 1948-1963 fotograferade kyrkoböcker, domböcker och andra handlingar i de svenska arkiven. Riksarkivet fick en kopia av alla dessa filmer, och kopior av Riksarkivets kopior fanns sedan på länsbiblioteken, varifrån forskarna kunde låna dem för läsning på sina lokala bibliotek (eller hemma, om man hade en egen läsapparat).

Nästa steg var när Svensk Arkivinformation (SVAR) på 1980-talet började att överföra de gamla rullfilmerna till mikrokort. Mikrokorten är plastfilm av vykortsstorlek, och varje kort innehåller flera rader med bilder.

Övergången till mikrokort innebar inte minst att det blev lättare att distribuera de filmade handlingarna, och forskarna kunde låna mikrokorten direkt från SVAR eller via sina lokala bibliotek. Detta gjorde att släktforskningen tog fart, och vart och vartannat bibliotek fick en släktforskningshörna med läsapparat och SVAR:s kortkatalogpärmar; biblioteken köpte dessutom ofta in egna exemplar av mikrokorten med de lokala församlingarnas kyrkoböcker.

Mikrokorten är också bättre redigerade är rullfilmerna. De sistnämnda innehåller flera volymer, och när rullen tar slut, så klipps den sista volymen tvärt av och fortsätter på en helt annan rulle. Bland mikrokorten är däremot varje volym sorterad för sig i ett kuvert (innehållande ett eller flera kort, beroende på hur tjock originalboken är). Och att snabbt bläddra fram till rätt sida går också mycket fortare med mikrokort än om man måste sitta och veva fram sidan på en filmrulle.

Men även om mycket blev bättre när rullfilmerna kunde ersättas av mikrokort, så förblev bildkvaliteten densamma. Det var ju samma mormonfilmer som användes, och deras läsbarhet är minst sagt skiftande; bilderna är dessvärre alltför ofta för ljusa eller för mörka för att det ska gå att läsa texten, även om den är hur tydlig som helst i originalboken.

SVAR har därför nyfotograferat en del av de handlingar som är i det närmaste oläsbara på mormonfilmerna; man har också fotograferat volymer som saknas där, t.ex. original av födelse-, vigsel- och dödböcker efter 1860 (då mormonerna nöjde sig med att fotografera de s.k. SCB-utdragen, alltså de utdrag med vissa uppgifter ur kyrkoböckerna som församlingarna sände in till Statistiska Centralbyrån för att användas till befolkningsstatistiken).

Digitalisering

Det som fanns tillgängligt på arkiven när mormonerna genomförde sin fotografering var handlingar från 1800-talet och tidigare. När det så var dags för församlingarna att leverera in sina 1900-talsböcker till landsarkiven (något som blev klart för hela landet år 2012), så skulle de först fotograferas av SVAR.

Men mitt under det pågående arbetet (år 2003) var det dags för nästa teknikskifte - digitalisering. Det innebär att kyrkoarkiven i de första länen fotograferades på 'gammalt vis', medan de resterande skannades digitalt. Och detta innebär i sin tur att endast de handlingar som är fotograferade har utgivits på mikrokort (vilka i efterhand har digitaliserats av SVAR, och även publicerats digitalt), medan de som är skannade endast har publicerats digitalt.

I samband med Riksarkivets teknikskifte överfördes skanningen från SVAR till Mediakonverteringscentrum, MKC, en annan avdelning inom Riksarkivet. Handlingarna publiceras dock av SVAR.

Förutom handlingar från Riksarkivet och landsarkiven har också stora delar av Lantmäteriets arkiv digitaliserats, och i viss mån också handlingar hos Riksantikvarieämbetet.

Det är emellertid inte bara i myndigheternas egen regi som deras arkivhandlingar digitaliseras, utan också genom de privata företagen Arkiv Digital och Genline; i det förstnämnda fallet genom egen nyfotografering av originalen, och i det sistnämnda genom skanning av mormonfilmer och mikrokort (Genlines verksamhet har dock numera upphört och dess gamla bildarkiv övertagits av Ancestry). Och även mormonerna själva skannar nu sina gamla filmer, vilka i Sverige görs tillgängliga via SVAR.

Och därmed är vi inne på det som är det egentliga ämnet för den här sidan: Arkivhandlingar på internet.

Att tänka på


Det finns som sagt ett antal aktörer som tillhandahåller svenska arkivhandlingar via internet. Nedan följer en presentation av dem samt en genomgång av vad de har av de viktigaste typerna av arkivhandlingar. Men först några ord om vad man bör tänka på.

Beträffande bildkvalitet kan rent allmänt sägas att om en bild är digital redan från början, så innebär det naturligtvis bättre möjligheter att bearbeta bilden än om ett 'vanligt' fotografi har digitaliserats i efterhand; även om det sistnämda kan göras tydligare i datorn med hjälp av ett bildbehandlingsprogram, så kan ju detaljer som saknas där inte 'trollas' fram.

Och det är bättre om en bild är i färg än i svartvitt, även om bilden bara innehåller text, eftersom man då kan se om olika delar av texten har olika nyans, vilket gör det lättare både att se om texterna är skrivna vid olika tillfällen och att särskilja en text som har skrivits över en annan.

En annan sak som man bör tänka på är vid vilken tidpunkt som arkivhandlingarna har fotograferats. Kyrkoböckers och andra handlingars paginering (sidnumrering) har nämligen ofta kommit till i arkiven genom maskinpaginering (stämpling), och inte sällan har detta gjorts i så sen tid att mormonerna redan hade hunnit att fotografera handlingarna dessförinnan.

Detta i sin tur avgör möjligheten att använda de register som arkiven och andra har tagit fram för olika arkivserier. De sidnummer som registren hänvisar till kan alltså saknas på äldre mormonbilder, medan de finns med på nytagna bilder.

Det är också viktigt att bildleverantören anger korrekta volymbeteckningar enligt aktuella arkivförteckningar. Detta är nödvändigt för att man ska kunna ange rätt källor till de uppgifter man finner, och för att man ska kunna finna uppgifter med hjälp av källhänvisningar som man har fått av andra forskare. Forskarna bör också få hjälp genom hänvisningar när handlingar inte förvaras på sin 'ordinarie' plats i arkiven. (Se sidan Arkivkunskap, del 3 - Att hitta i arkiven.)
Bildleverantörer

Arkiv Digital (AD)


Arkiv Digital (AD) är ett svenskt privat företag.

Bildkvalitet

Man har egen personal som på plats i arkiven digitalfotograferar originalhandlingarna i färg.

Tillgänglighet

Bilderna erbjuds kunderna via internetabonnemang och på CD. Abonnemanget fungerar med Windows, Linux och Mac.

Arkivhandlingar

Man har många olika typer av arkivhandlingar, och nya bilder tillkommer hela tiden.

Se vidare nedan under Arkivhandlingar.

Förteckningar

Arkiv Digital använder volymbeteckningarna i arkivens aktuella förteckningar.

Man har hänvisningar när en typ av kyrkobokföring ingår i en volym av annan typ, likaså när handlingar som berör en arkivbildare ingår i en annan arkivbildares arkiv.

(Jämför sidan Arkivkunskap, del 3 - Att hitta i arkiven.)

Svensk Arkivinformation (SVAR)/Riksarkivet


Svensk Arkivinformation (SVAR) är en avdelning inom Riksarkivet.

Bildkvalitet

Man har digitala bilder av olika ursprung. Dels har man egna originalbilder, som antingen är digitaliseringar av 'vanliga' fotografier eller skannade bilder, i båda fallen i svartvitt; dels har man svartvita mormonfilmer, som antingen är digitaliseringar av Riksarkivets filmkopior eller digitaliseringar som har utförts av mormonerna själva från deras originalfilmer (de sistnämnda har ofta betydligt bättre kvalitet än bilderna från Riksarkivets kopior). (För närmare detaljer om mormonfilmerna, se ovan under Bakgrund - Mikrofilm och -kort.)

Tillgänglighet

De digitala bilderna erbjuds kunderna via internet, och kan nås både genom SVAR:s egen Digitala Forskarsal och Nationella Arkivdatabasen (NAD). Tjänsten fungerar med Windows, Linux och Mac. Tidigare krävdes abonnemang för att kunna se bilderna, men fr.o.m. den 1/2 2018 är det avgiftsfritt och abonnemang behövs därför inte.

Arkivhandlingar

Man har många olika typer av arkivhandlingar, och nya bilder tillkommer hela tiden.

Det är svårt att få en överblick över det material som finns, då sökfunktionerna och listorna på SVAR:s hemsida är mycket röriga.

Se vidare nedan under Arkivhandlingar.

Förteckningar

SVAR använder volymbeteckningarna i arkivens aktuella förteckningar.

Man hade tidigare hänvisningar när en typ av kyrkobokföring ingår i en volym av annan typ, likaså när handlingar som berör en arkivbildare ingår i en annan arkivbildares arkiv. Men när SVAR lanserade en ny version av Digitala Forskarsalen för några år sedan, så försvann de hänvisningarna därifrån. Dessa hänvisningar finns dock om man går via NAD.

(Jämför sidan Arkivkunskap, del 3 - Att hitta i arkiven.)

Ancestry (f.d. Genline)


Genline var ett privat svenskt företag, som var först med att publicera digitaliserade svenska arkivhandlingar på internet. Företaget är numera uppköpt av och helt införlivat med amerikanska Ancestry.

Bildkvalitet

Genline köpte kopior från Riksarkivet av de svartvita mormonfilmerna och en del mikrokort, och digitaliserade dessa. Och det är dessa Genline-bilder som som numera finns hos Ancestry. (För närmare detaljer om mormonfilmerna, se ovan under Bakgrund - Mikrofilm och -kort.)

Tillgänglighet

Bilderna erbjuds kunderna via internetabonnemang. Abonnemanget fungerar med Windows och Mac, och möjligen också Linux (det finns motstridig information om den saken på Ancestrys hemsida).

OBS! Om man vill "prova gratis i 14 dagar", så måste man beställa ett riktigt abonnemang och uppge sitt kontokortsnummer. Och om man inte avbeställer det riktiga abonnemanget innan tiden för "provabonnemanget" går ut, så drar Ancestry pengarna från kortet.

Arkivhandlingar

Man har bara kyrkoböcker. I huvudsak de äldre (till cirka 1895) från mormonfilmerna, men också bilder från mikrokort med församlingsböcker fram till den sekretessgräns som gällde när Genlines verksamhet upphörde. I det sistnämnda fallet gäller det alltså bara de böcker som fotograferades på 'gammalt vis' av SVAR vid leveransen till landsarkiven och därmed finns på mikrokort, vilket innebär att Ancestry saknar församlingsböcker i många län (se mer om SVAR:s teknikskifte ovan under Bakgrund - Digitalisering).

För tiden efter 1860 har man i de flesta fall bara födda, vigda och döda i form av SCB-utdrag (alltså de utdrag med vissa uppgifter ur kyrkoböckerna som församlingarna sände in till Statistiska Centralbyrån för att användas till befolkningsstatistiken), då det var dem, och inte de riktiga kyrkoböckerna, som mormonerna fotograferade för den perioden.

OBS! Ancestry påstår att man har svenska kyrkoböcker fr.o.m. år 1500. Men i Sverige finns inga kyrkoböcker före 1600-talet, i de allra flesta församlingarna inte förrän 1686 års kyrkolag trädde i kraft 1688. Genline satte helt enkelt 1500 som startår på de volymer där det verkliga startåret inte framgår av den inledande skylten på mormonfilmerna, och sedan har detta förts vidare till Ancestry när de övertagit Genlines bildarkiv.

Se vidare nedan under Arkivhandlingar.

Förteckningar

Det fungerar på samma sätt hos Ancestry som tidigare hos Genline:

Man använder volymbeteckningarna som finns på mormonfilmerna, vilka var aktuella vid fotograferingen; i dag är de dock ofta inaktuella och då alltså oanvändbara som källangivelse. Det förekommer dessutom att volymbeteckningar helt saknas.

Man saknar ofta hänvisningar när en typ av kyrkobokföring ingår i en volym av annan typ. Och när handlingar som berör en arkivbildare ingår i en annan arkivbildares arkiv, så saknar man antingen hänvisning helt eller lägger volymerna under båda arkivbildarna, så att det inte framgår till vilket av arkiven de hör.

(Jämför sidan Arkivkunskap, del 3 - Att hitta i arkiven.)
Arkivhandlingar
Detta är de viktigaste typerna av arkivhandlingar, men det finns mycket mer i arkiven - och bara en liten del av alla hyllmil är filmade. Nya bilder publiceras fortlöpande; se därför respektive bildleverantörs hemsida för aktuell information om vad man har just nu.

Kyrkoböcker


Husförhörslängder/församlingsböcker [från församlingarnas arkiv i landsarkiven]
· AD: Från de äldsta till sekretessgränsen.
· SVAR: Från de äldsta till sekretessgränsen.
· Ancestry: Från de äldsta till omkring 1895 i alla län, en del senare i vissa län.

Flyttlängder [från församlingarnas arkiv i landsarkiven]
· AD: Från de äldsta till sekretessgränsen.
· SVAR: Från de äldsta till sekretessgränsen.
· Ancestry: Från de äldsta till omkring 1895.

Födelse-, vigsel- och dödböcker [från församlingarnas arkiv i landsarkiven]
· AD: Från de äldsta till sekretessgränsen.
· SVAR: Från de äldsta till sekretessgränsen.
· Ancestry: Från de äldsta till omkring 1860.

SCB-utdrag med födda, vigda och döda [från Statistiska Centralbyråns arkiv i Riksarkivet]
(OBS! SCB-utdragen är inga riktiga kyrkoböcker, utan befolkningsstatistiska handlingar som innehåller en del uppgifter som skrivits av från kyrkoböckerna. Se sidan Befolkningsstatistik.)
· AD: 1925-1947.
· SVAR: 1860-1948.
· Ancestry: 1860-1941.

Mantalslängder

(Mantalslängderna upprättades i tre exemplar.)

Häradsskrivare (fögderier) och magistrater (städer) [i landsarkiven]
· AD: Från de äldsta till 1820 (med några undantag).
· SVAR: Inga.
· Ancestry: Inga.

Landskontor (länsstyrelser) [i landsarkiven]
· AD: Från de äldsta till 1820 (med några undantag).
· SVAR: Några få.
· Ancestry: Inga.

Kammarkollegium [i Riksarkivet]
· AD: Några få (fotografering pågår av de län och år som saknas hos både landskontor och häradsskrivare).
· SVAR: 1642-1820.
· Ancestry: Inga.

Bouppteckningar


Härads- och rådhusrätterna (t.o.m. 1916 ej de som lämnades till hovrätterna [se nedan]; fr.o.m. 1917 alla)
· AD: Från de äldsta till 1940-talet (med några undantag; fotografering pågår).
· SVAR: Från de äldsta till 1860 samt en del senare.
· Ancestry: Inga.

Hovrätterna (adel, biskopar och akademiledamöter t.o.m. 1916)
· AD: Från de äldsta till 1916 (Skåne och Blekinge till 1820).
· SVAR: Från de äldsta till 1860 (Skåne och Blekinge till 1917).
· Ancestry: Inga.

Domböcker


Härads- och rådhusrätternas domböcker [originalen i landsarkiven]
· AD: En del (fotografering pågår).
· SVAR: En del.
· Ancestry: Inga.

Hovrätternas renovationer av härads- och rådhusrätternas domböcker [kopior]
· AD: Från de äldsta till 1710/1730.
· SVAR: Några få.
· Ancestry: Inga.

Arméns rullor

(Detta är de centrala rullserierna. Det finns också andra rullor i regementenas och länsstyrelsernas arkiv.)

Generalmönsterrullor (1660-1887) [i Krigsarkivet]
· AD: Alla.
· SVAR: Alla.
· Ancestry: Inga.

Rullor 1620-1723 [i Krigsarkivet]
· AD: Många (fotografering pågår).
· SVAR: Alla.
· Ancestry: Inga.

Rullor 1724- [i Krigsarkivet]
· AD: Några få.
· SVAR: Alla.
· Ancestry: Inga.

Flottans rullor

(Detta är rullor från Amiralitetskollegium. Det finns också andra rullor i flottstationernas och länsstyrelsernas arkiv.)

Rullor 1635-1915 [i Krigsarkivet]
· AD: Alla (med några enstaka undantag).
· SVAR: De flesta.
· Ancestry: Inga.

Generalmantalsrullor (1710-1781) [i Krigsarkivet]
· AD: Alla.
· SVAR: Inga.
· Ancestry: Inga.

Generalmönsterrullor, huvudserien före år 1819 [i Krigsarkivet]
· AD: Alla.
· SVAR: Inga.
· Ancestry: Inga.

Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor 1689-1873 [i Krigsarkivet]
· AD: Alla.
· SVAR: De flesta.
· Ancestry: Inga.

Övrigt


· AD: Många andra typer av arkivhandlingar än de ovannämnda; en del av dem är man ensam om, andra finns också hos SVAR. Dessutom har man register.
· SVAR: Många andra typer av arkivhandlingar än de ovannämnda; en del av dem är man ensam om, andra finns också hos AD. Dessutom har man register.
· Ancestry: Inga andra typer av arkivhandlingar än de ovannämnda. Men man har register.
Föregående sida: Del 5: Sidnumrering
Om Arkivguiden
© Jörgen Tollesson     ·     Epost